rutland ježek

 

AKTUALITY

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků a šťasný Nový rok Číst více

9.12.2017 Nejdůležitější změny v českém právu pro podnikatele v roce 2018 Číst více

rutland ježek, advokátní kancelář si dovoluje pozvat své klienty a přátele na již osmý vánoční večírek. Číst více

17.10.2017 rutland ježek, advokátní kancelář byla opět zařazena do uznávané výroční publikace IFLR1000 (2018), která je mezinárodním nezávislým průvodcem předních advokátních kanceláří zabývajících se v daném regionu obory finančního práva. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Forms of business activities in the Czech Republic. Číst více

Mojmír Ježek, partner z advokátní kanceláře rutland ježek publikoval článek v časopise Doing business in the Czech Republic 2017, Legal news for entrepreneurs in 2016 Číst více

Starší aktuality

 

 

German desk


Německé oddělení pro klienty advokátní kanceláře rutland ježek


Německo je největším obchodním partnerem České republiky a tvoří s cca. 36% největšího investora v České republice. Pokud se zohlední další německy mluvící země, Rakousko a Švýcarsko, tak činí podíl investic z německy mluvících zemí do České republiky téměř 52%. Vliv německy mluvících zemí je proto v České republice zásadní a advokátní kancelář rutland ježek se proto rozhodla vytvořit pro německy mluví klienty a pro české klienty, kteří investují v německy mluvících zemích a potřebují právní poradenství dle německého práva, rakouského práva a nebo švýcarského práva vytvořením zvláštního oddělení „German desk".


Pro klienty z Německa, Rakouska, Švýcarska nebo jakékoli jiné německy mluvící země je v případě potřeby právního poradenství v českém právu „German desk" české advokátní kanceláře rutland ježek ideální volbou. Všichni naši právníci jsou německy mluvící a schopni poskytnou poradenství v německém jazyce, a to včetně obchodního vyjednávání, sepisu smluv a jakýchkoli dokumentů. Právníci „German desk" české advokátní kanceláře rutland ježek načerpali své zkušenosti v německých advokátních kancelářích nebo studovali v německy mluvících zemích a znají kromě německého jazyka do jisté míry i právní systémy německy mluvících zemí a zdejší obchodní zvyklosti. „German desk" je současně připraven poskytnout své služby i českým klientům, kteří řeší své právní záležitosti v německy mluvících zemích a zprostředkovat a koordinovat právní poradenství dle německého, rakouského nebo švýcarského práva a poskytnout prostřednictvím perfektně jazykově vybavených právníků, kteří v německy mluvících zemích žili a pracovali, nezbytnou právní podporu přímo z České republiky. Advokátní kancelář rutland ježek nabízí prostřednictvím talentovaného a plně německy hovořícímu týmu „German desk" právní poradenství jak pro firmy tak i pro jednotlivce ve všech oblastech práva.

 

Kontakt

m: +420 777 192 338

e:


Představujeme Vám rutland ježek „German desk"


Náš tým se skládá z německy mluvících českých právníků specializovaných na různé právní oblasti, zejména obchodního práva, korporátního práva, M&A, soudního a rozhodčího řízení, insolvencí, imigračního práva atd.


Tým „German desk":


Náš německý tým se skládá ze čtyř českých německy mluvících právníků pod vedením partnera JUDr. Mojmíra Ježka, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z poskytování právních služeb v německém jazyce pro zahraniční i české klienty. Dalšími členy jsou advokátka Mgr. Eliška Čáslavská, advokát Mgr. Michal Dobiáš a advokátní koncipientka Mgr. Lenka Vomlelová.


JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D., advokát


Mojmír Ježek je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře rutland ježek. V rámci kanceláře se specializuje na právo obchodních společností, nemovitosti a stavební právo, soudní a rozhodčí řízení, úpadkové právo, a dále na pracovní právo.

 

Kontakt

m: +420 777 192 338

e:

Mgr. Eliška Čáslavská, advokátka

 

Eliška Čáslavská pracuje v advokátní kanceláři rutland ježek od roku 2011 a zaměřuje se na právo soukromé, zejména na obchodní právo, na oblast korporátní a nemovitostní, na pracovní právo a na právní vztahy s mezinárodním prvkem.

 

Mgr. Michal Dobiáš, advokát

 

Michal Dobiáš se zaměřuje na obchodní právo, zejména agendy řešení sporů, nemovitostí a obchodních společností, zabývá se též zdravotnickým a pracovním právem.

 

Mgr. Lenka Vomlelová, advokátní koncipient

 

Lenka Vomlelová se specializuje se na obchodní, rodinné, imigrační právo a právo azylu a uprchlictví.


Oblasti služeb "German desk" rutland ježek, advokátní kancelář, s.r.o.


rutland ježek, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí německy mluvícím klientům poradenství v českém právu v německém jazyce a současně nabízí i právní pomoc českým klientům při řešení jejich právních případů v německy mluvících zemích.


Právo obchodních korporací/obchodní právo


Tým našich právníků je schopen efektivně obsluhovat menší a začínající společnosti stejně jako velké nadnárodní koncerny. Poradenství zahrnuje širokou škálu služeb, od jednoduchých a rutinních úkonů (zakládání společností, běžná korporátní agenda) až po složité a komplexní projekty s mezinárodním prvkem a daňovými aspekty při zachování maximální časové a finanční efektivity.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář rutland ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

- zakládání nových obchodních společností
- zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
- konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností
- zvyšování a snižování základního kapitálu
- plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností
- problematiku společných podniků (joint ventures)
- akciové a opční programy
- strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu

 

Fúze a akvizice/M&A

 

Oblast fúzí a akvizic je jednou z klíčových oblastí specializace advokátní kanceláře rutland ježek. Právníci kanceláře se účastnili celé řady význačných privatizací, fúzí, akvizic, přeměn a restrukturalizací v nejrůznějších oborech obchodu a průmyslu v České republice, včetně bankovnictví, telekomunikací, chemického průmyslu a energetiky. Tým našich právníků je schopen efektivně asistovat při menších a jednodušších transakcích i v rámci komplexních a větších projektů s mezinárodním prvkem či daňovými aspekty.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář rutland ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

- detailní přípravu struktury transakce
- služby právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi
- provedení právní due diligence
- využití odborných znalostí o daném oboru podnikání při přípravě struktury transakce
- přípravu a projednání transakční dokumentace
- kontrolu dodržování relevantních právních předpisů
- poradenství po realizaci transakce

 

Soudní, správní spory a rozhodčí řízení

 

rutland ježek poskytuje komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže a civilního řízení. Naše praxe sporné agendy zahrnuje všechny aspekty obchodního práva od počátečního stadia sporu, v němž analyzujeme fakta a zásadní právní otázky, přes plánování vedení sporu včetně procesní taktiky, po skutečné zastupování před rozhodčími či soudními orgány. Naše praxe sporné agendy je rovněž zaměřena na zajištění předběžných opatření, jakož i na započetí a provedení exekuce. Právníci kanceláře rutland ježek se zúčastnili, kromě zastupování v občanskoprávních a obchodních sporech, také řady řízení před regulatorními orgány v oblastech bankovnictví a kapitálových trhů, hospodářské soutěže a duševního vlastnictví.

Naše praxe:

 

- zastupování klientů ve všech obchodních soudních sporech (včetně výběru pohledávek, odpovědnosti za škodu, atd.)
- zastupování klientů v nájemních sporech (za nájemce i pronajímatele)
- obchodní arbitráže před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
- spory o ochranných známkách
- vymáhání pohledávek
- vymáhání cizích rozsudků
- správní řízení (stavebnictví, imigrace, životní prostředí)
- zaměstnanecké spory
- daňové spory
- pojišťovací spory

 

Nemovitosti a stavební právo

 

Svým klientům poskytuje advokátní kancelář rutland ježek komplexní právní služby ve všech aspektech transakcí týkajících se nemovitostí. Právníci naší advokátní kanceláře zejména poskytují poradenské služby českým investorům ohledně výstavby a pronájmů českých obchodních středisek v České republice i ohledně akvizic a financování obytných komplexů.

Služby naší advokátní kanceláře zahrnují zejména poradenství ohledně:

- provedení due diligence právního stavu nemovitostí
- nákupu a prodeje nemovitostí a pronájmu bytových, kancelářských, velkoobchodních a maloobchodních a průmyslových prostor
- složitých prodejních transakcí a zpětného pronájmu nemovitostí
- investičních projektů a jejich financování
- poradenství, plánování a výstavby infrastruktury pro realitní projekty
- financování, plánování, výstavby a pronájmu nemovitostí
- územněprávní regulace
- řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě

 

Restrukturalizace a insolvence

 

Advokátní kancelář rutland ježek má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací a insolvenčního řízení, včetně poskytování právního poradenství pro insolvenční správce, asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku. Zvláštní zkušenosti pak mají právníci rutland ježek s poskytováním následujících služeb:

- zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců
- poradenství při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení
- poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení
- poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností
- poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání

 

Bankovnictví, financování a kapitálové trhy

 

Právníci advokátní kanceláře rutland ježek mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního práva, bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálového trhu a poskytovali poradenství domácím i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry, fondům kolektivního investování, penzijním fondům a dalším finančním institucím ve všech aspektech jejich obchodní činnosti.

Mezi poradenství, které advokátní kancelář rutland ježek v této oblasti typicky poskytuje, patří zejména:

- právní asistence při sjednávání všech druhů úvěrů, včetně akvizičního, exportního či syndikovaného financování
- zpracování a revize standardní dokumentace pro maloobchodní a korporátní finanční produkty
- analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se činnosti domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalšími finančními institucemi
- právní asistence v souvislosti s veřejným nabízením či privátním umisťováním cenných papírů a finančních instrumentů v České republice a přijímáním cenných papírů k obchodování na veřejné trhy v České republice
- nabídky převzetí a vytěsnění (squeeze-out)
- transakční a regulatorní poradenství související se obchodováním s deriváty a strukturovanými finančními produkty
- regulace a dodržování právních předpisů Evropské unie a České republiky, včetně - zastupování u regulačních orgánů a komunikace s nimi

 

Duševní vlastnictví a nekalá soutěž

 

Advokátní kancelář rutland ježek poskytuje právní poradenství v oblasti duševního vlastnictví a specializuje se zejména na následující oblasti:

- poskytování a vývoj software
- autorské právo
- ochranné známky
- franchising (frenšízing)
- ochrana obchodních označení a know-how

Mezi naše specializace patří i právo nekalé soutěže, včetně jeho využití při ochraně před nekalosoutěžním jednáním konkurentů našich klientů.

 

Pracovní právo

 

Advokátní kancelář rutland ježek svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zejména v níže uvedených oblastech:

Obecné pracovní právo

- manažerské a pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
- ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při ukončení činnosti podniku a při hromadném propouštění
- pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
- pracovní řády a další vnitřní předpisy zaměstnavatele
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- kompletní oblast odměňování zaměstnanců
- právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
- agenturní zaměstnávání včetně zajišťování licencí pro agentury práce a posuzování jednotlivých metod zaměstnávání agenturních zaměstnanců
- odpovědnost v pracovněprávních vztazích
- kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi
- restrukturalizace společností s přihlédnutím k pracovním podmínkám zaměstnanců

Zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice

- pracovní povolení pro cizince
- prodlužování pracovních povolení
- zaměstnanecké karty
- modré karty
- nostrifikace diplomů v České republice
- pracovní smlouvy pro cizí státní příslušníky

Zvláštní znalosti a zkušenosti mají právníci advokátní kanceláře rutland ježek v oblasti právní úpravy pracovně právních vztahů mezi zahraničními zaměstnanci a tuzemskými zaměstnavateli a mezi tuzemskými zaměstnanci a zahraničními zaměstnavateli, včetně volby vhodného právního řádu pro úpravu těchto pracovně právních vztahů a související daňovou optimalizaci.

 

Daně

 

Advokátní kancelář rutland ježek poskytuje také komplexní služby v oblasti daňového poradenství. Díky našim zkušenostem nabízíme klientovi inovativní a specifická řešení v rámci právního a daňového rámce.

Poskytování daňového poradenství je orientováno na dva hlavní směry činnosti. První je založen na úzké spolupráci s právním týmem a představuje úzce koordinovanou daňovou podporu pro všechny typy poskytovaných právních služeb. Druhý směr reaguje na stále se prohlubující daňové dopady nových způsobů spolupráce v mezinárodním měřítku a zaměřuje se především na převodní ceny a navazující daňové otázky. Oba směry přitom vycházejí z filozofie důsledného soustředění na konkrétní situaci klienta a dosažení maximální efektivity poskytovaných služeb.

Daňová podpora právních služeb se soustředí na doporučení optimálního daňového řešení klientem plánovaných či realizovaných transakcí. Pozornost je současně věnována identifikaci příležitostí pro daňové plánování a podpora zahrnuje i následnou implementaci zvolených struktur. V rámci této činnosti poskytuje advokátní kancelář rutland ježek svým klientům zejména následující služby:

- daňové plánování investic a restrukturalizací pro fyzické i právnické osoby včetně návrhu strategie exitu z hlediska zdanění kapitálových příjmů
- offshore společnosti
- posouzení daňových rizik v přebíraných společnostech a podporu při minimalizaci jejich dopadů
- posouzení daňových dopadů restrukturalizace vlastnických vztahů v rámci skupiny
- podpora při optimalizace daňové strategie pro podnikání v České a Slovenské republice popř. v jiných jurisdikcích
- daňovou podporu pro post-akviziční restrukturalizace jak pro společnosti, tak pro fyzické osoby

V návaznosti na tyto služby pak zajistíme prostřednictvím spolupracujících poradců z oblasti auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství řešení dalších odborných otázek, které mohou v rámci uvedených procesů vznikat.

Druhá oblast služeb vychází z dlouholeté zkušenosti při řešení problematiky převodních cen a zahrnuje podporu nastavení převodních cen pro dosažení obhajitelného a daňově výhodného nastavení transakcí ve skupině spojených osob. Forma spolupráce na těchto projektech se liší podle potřeb klienta a zahrnuje například:

- posouzení stávajícího nastavení vnitroskupinových transakcí z hlediska daňových dopadů s cílem identifikovat jak standartní daňová rizika, tak specificky rizika plynoucí z nesprávného nastavení převodních cen
- analýza obchodního modelu skupiny a identifikace příležitostí pro daňové úspory v rámci obhajitelného nastavení převodních cen
- návrh daňového řešení pro různé obchodní modely a transakce
- revize a komentáře k existující dokumentaci převodních cen
- příprava dokumentace převodních cen pro navržené nebo existující obchodní modely
- pomoc při získání závazného posouzení daňových důsledků obchodních transakcí

 

Imigrace

 

Advokátní kancelář rutland ježek svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti českého imigračního práva, zejména v níže uvedených oblastech:

- 6měsíční víza za účelem podnikání
- prodlužování 6měsíčních víz
- povolení k dlouhodobému pobytu
- povolení k trvalému pobytu
- zaměstnanecké karty
- modré karty
- vyřizování českého občanství
- imigrace do České republiky za účelem podnikání
- dotaz na schengenské záznamy
- specialisté na odvolání při odmítnutí víza
- specialisté na řešení deportací a vydání do zahraničí
- vyřizování povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny
- žaloby proti rozhodnutí o zamítnutí azylu

rutland ježek je jednou z předních advokátních kanceláří v České republice zabývající se českým imigračním právem.


Mojmír Ježek, partner
rutland ježek, advokátní kancelář

 

t: +420 226 236 600

e:

 

rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o.:

 

Advokátní kancelář rutland ježek se ve své praxi soustřeďuje především na obchodní právo, nemovitostní právo, vedení sporů, ale i financování a bankovní právo a poskytuje plnohodnotné poradenství ve všech oblastech a tvoří tak alternativu pro klienty mezinárodních kanceláří. Mezinárodní rozměr poskytovaných služeb je zajištěn dosavadními zkušenostmi a prostřednictvím spolupráce s předními advokátními kancelářemi ve většině evropských zemí, USA a dalších jurisdikcích. Členové týmu rutland ježek mají dlouholeté zkušenosti z předních mezinárodních advokátních a daňových firem v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím, velkým českým společnostem, ale i středním firmám a individuálním klientům. Více informací na www.rutlandjezek.com.